Ienes savā dzīve Latvijas skaistākos darinājumus

0
Mans grozs
1. Tekstā lietotie termini
1.1. PRODUKTS – prasmīgu, pieredzes bagātu Latvijas amatnieku, mākslinieku un dizaineru kvalitatīvs roku darbs, kas ražots Latvijā.
1.2. VIETNE – kolektīvās iepirkšanās un sludinājumu portāls www.artesania.lv, kurā piegādātājs izveido savu profilu ar savu nosaukumu, kam tiek piešķirts identifikācijas numurs, lai ievietotu
informāciju par saviem Produktiem.
1.3. PIEGĀDĀTĀJS - persona, kas reģistrējusi saimniecisko darbību, kam vairāk nekā 18 gadi vai ir vecāku vai aizbildņu atļauja lietot šo vietni, kas šajā gadījumā uzņemas atbildību par visām darbībām, un kura reģistrējusies Vietnē, lai ievietotu informāciju, piedāvātu un pārdotu Produktus, kā arī uzņemtos atbildību par Produktu atbilstību un preču garantiju.
1.4. PIRCĒJS – persona, kura reģistrējusies vietnē un kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Produktus.
1.5. LIETOTĀJS – Pircējs un Piegādātājs kopā saukti.
1.6. SABIEDRĪBA – SIA “Artesania”, reģistrācijas Nr. 40103897544, kas darbojas kā Piegādātāja komercaģents, kas uztur un administrē Vietni, kā arī nodrošina informācijas par Produktu ievietošanas iespējas Vietnē.
1.7. PUSES – Sabiedrība, Pircējs un Piegādātajs kopā saukti.
1.8. PASTA SŪTĪJUMA NUMURS – numurs, ko pasta pakalpojumu sniedzējs piešķir sūtījumam un pēc kura iespējams meklēt sūtījumus pasta sistēmā.
1.9. PRIVĀTAIS PIEGĀDES NUMURS – numurs, ko Sabiedrība nosūta Pircējam produkta iegādes brīdī, izvēloties tiešo piegādi. Produkta saņemšanas brīdī Pircējs numuru iesniedz Piegādātājam.
 
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Šie Pircēja noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp Sabiedrību un Pircēju.
2.2. Pircējs piekrīt Noteikumiem un apņemas tos pilnībā ievērot.  
2.3. Vietne ir virtuāla vieta, kas nodrošina Produktu pirkšanu un pārdošanu.
2.4. Sabiedrība neuzņemas atbildību par darījumiem, kas notiek Vietnes izmantošanas rezultātā.
2.5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona ir atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī ir pilnībā ir atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai var būt nodarīti Sabiedrībai, Piegādātājam, Pircējam vai kādai citai trešajai personai.
2.6. Sabiedrība pilnībā sadarbosies ar jebkuru tiesībsargājošu institūciju pēc nepieciešamības par jebkuru pārkāpumu, ko veicis Pircējs, kas ietver  attēlus, kopijas, tekstu, datus, grafikus, lietotājvārdus, e-pasta adreses, fotoattēlus, profilus, video ierakstus, priekšmetus, produktus, audio ierakstus, saites un citus materiālus, kas ievietoti un redzami Sabiedrības vietnē.
2.7. Jebkurai personai ir aizliegts izmantot Sabiedrības pakalpojumus un Vietni nelikumīgiem, netikumīgiem vai neatļautiem mērķiem.
2.8. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Sabiedrība un tās partneri, ar kuriem Sabiedrība sadarbojas, veicot Vietnes administrēšanu un citu ar Pircēju saistīto darbību. Pircēja sniegtā informācija bez Pircēja piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pircēju, izņemot gadījumus, kas iepriekš minēti šajā punktā.
2.9. Pircējs apņemas būt piesardzīgs, izmantojot Vietni. Pircējs apzinās risku, kas saistīts ar darījumu veikšanu internetā, tai skaitā nepieciešamību aizsargāt nepilngadīgu personu drošību, u.c. Izmantojot Vietni, Pircējs piekrīt pieņemt šādus riskus un apliecina, ka apzinās, ka Sabiedrība nav atbildīga par jebkuru un visu Lietotāju darbību vai bezdarbību.
2.10. Ievērojot vietnes sistēmas tehniskās iespējas, Sabiedrībai ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.
2.11. Būtisku apstākļu gadījumā, Sabiedrībai ir tiesības uz laiku vai pavisam pārtraukt vietnes darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējiem.
2.12. Piekrītot šiem noteikumiem, Pircējs pieņem visus nosacījumus, kas ietverti šajos Noteikumos.
 
3. Reģistrācija
3.1. Reģistrācija nepieciešama tikai gadījumos, ja Pircējs vēlas veikt Vietnē norādītā Produkta pirkumu.
3.2. Pircējs atbildīgs par savas paroles drošību. Pircējs apņemas nenodot ziņas par savu lietotājvārdu un paroli citai personai.
3.3. Reģistrējoties Vietnē un/vai lietojot Vietni, Pircējs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Pircēja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
3.4. Piegādātājs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri rodas Pircējam vai Pircēja vainas dēļ, norādot nepareizus vai nepilnīgus datus.
 
4. Produkta iegāde
4.1. Pircējs Vietnē izvēlas vēlamo Produktu un skaitu, kā arī sev vēlamo piegādes veidu. Papildus informācijas iegūšanai Pircējs tiesīgs sazināties ar Piegādātāju.
 
5. Sūtīšana un ar to saistītās izmaksas
5.1. Piegādātāja pienākums ir 3 dienu laikā apstiprināt pasūtījuma saņemšanu. Gadījumā, ja Piegādātājs pasūtījumu neapstiprina, pasūtījums tiek atsaukts un Pircējam nauda tiek atmaksāta.
5.2. Produktu nosūtīšanu Pircējam nodrošina Piegādātājs saskaņā ar piedāvāto izsūtīšanas laiku un Pircēja izvēlēto sūtīšanas veidu. Sūtīšanas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar pasta pakalpojum sniedzēja noteikto/piedavāto sūtījumu tarifu.
5.3. Pircējs tiek informēts par sūtījuma numuru pēc tam, kad sūtījums ar Produktu tiek nodots pasta pakalpojumu sniedzējam.
5.4. Piegādātājs nodrošina Produkta nosūtīšanu Pircējam 3 dienu laikā no Produkta pasūtījuma un/vai izstrādes brīža, atkarībā no tā, kas notiek vēlāk, bet par kavējumu informē Pircēju ne vēlāk kā 3 dienu laikā no Produkta pasūtījuma veikšanas brīža.
5.5. Gadījumā, ja piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ (nepareizi norādīta adrese, norādītajai adresei nav iespējams piekļūt, norādītais saņēmējs nav sastopams), preces netiek sūtītas atkārtoti un nauda tiek atgriezta, ieturot pasta pakalpojumu izmaksas.
5.6. Gadījumā, ja Pircējs apgalvo, ka produkts nav saņemts, bet pārbaudot sūtījumu pasta pakalpojuma sniedzēja sistēmā redzams, ka produkts nonācis attiecīgajā vietā, Pircējs nav tiesīgs pieprasīt atkārtota produkta sūtīšanu vai pieprasīt naudas atgriešanu, vai celt jebkāda veida pretenzijas vai sniegt sūdzības.
 
6. Produkta nodošana tieši Pircējam
6.1. Piegādātājam ir tiesības Vietnē vienoties ar Pircēju par Produkta nodošanu tieši Pircējam, neizmantojot pasta pakalpojumus. Īpaši šāda piegādes iespēja ieteicama gadījumos, kad izvēlētais Produkts ir trausls vai īpaši vērtīgs. Pircējs apliecina, ka tas apzinās saprātīgus riskus, kas saistīti ar šādu nodošanas veidu. Visas saistības, kas izriet no jebkura piegādes veida vai Produkta tiešas nodošanas, izpildīs Piegādātājs. Sabiedrībai nav pienākuma šīs darbības kontrolēt, uzraudzīt un par tām atbildēt.
 
7. Produktu cena un maksāšanas kārtība
7.1. Visas cenas un maksājumi tiek norādīti tikai EUR (eiro), tajā skaitā iekļaujot visa veida nodokļus.
7.2. Pircēja veiktais maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad tas ir ieskaitīts Sabiedrības bankas norēķinu kontā.
7.3. Preču pavadzīmi - rēķinu nodrošina Piegādātājs gan Produkta pirkšanas brīdī (pēc pieprasījuma), gan nosūtīšanas brīdī.
7.4. Tā kā maksājumi par Produktiem notiek bezskaidras naudas veidā, tad maksājumu apstrādi nenodrošina Sabiedrība, bet gan trešās personas (bankas un ar to saistītie uzņēmumi). Tāpēc Sabiedrība nevar ietekmēt, kā arī neatbild par maksājumu apstrādātāju iespējamām kļūdām.
 
8. Piegādātāja tiesības un atbildība
8.1. Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai Vietnē norādītie Produkti pilnīgi atbilstu to aprakstam, attēlam, cenai un pārējiem norādītajiem parametriem. Sabiedrība par to neuzņemas atbildību.
8.2. Gadījumā, ja Pircējam piegādāts Produkts ar bojājumu, kas nodarīts pasta piegādātāja vainas dēļ, Pircējam ir jāsazinās ar Piegādātāju vai pasta pakalpojuma sniedzēju.
8.3. Piegādātājs ir atbildīgs par Produktu , drošu iepakojumu,kvalitāti un vienību skaitu. Pircējs un Piegādātājs atbild par visu komunikāciju, specifikāciju vai pielāgošanas pieprasījumiem. Sabiedrība par to neuzņemas atbildību.
8.4. Piegādātājs ir atbildīgs par Produkta savlaicīgu nosūtīšanu Pircējam. Sabiedrība par to neuzņemas atbildību.
8.5. Piegādātājs nav tiesīgs ievietot informāciju un materiālus, kas neatbilst profesionālai rūpībai, tieši vai netieši ietekmējot Lietotājus.
8.6. Gadījumā, ja neparedzētu apstākļu dēļ nav iespējama Produkta izstrāde, Piegādātāja pienākums informēt Sabiedrību un Pircēju ne vēlāk kā 3 dienu laikā no Produkta pasūtījuma brīža, kā arī jāsedz visi zaudējumi, kas radušies.
8.7. Piegādātāja pienākums ir segt izdevumus par Produkta iegādi, ja Produkts, kas nosūtīts Pircējam, ceļā ir pazudis un to nav iespejams atrast vairāk kā 65 dienas no izsūtīšanas dienas.
 
9. Sabiedrības tiesības un atbildība
9.1. Sabiedrība gādā par darījumu noslēgšanu vai to noslēgšanas sagatavošanu.
9.2. Sabiedrība apņemas nodot Piegādātājam un Pircējam visas nepieciešamās ziņas un dokumentus, kas pieejami.
9.3. Sabiedrība savus pienākumus veic godīgi un profesionāli rūpīgi.
9.4. Sabiedrība ir tiesīga pārskatīt Lietotāja kontu jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma.
9.5. Sabiedrība ir tiesīga dzēst Pircēja Vietnes konta saturu, kas tiek uzskatīts par nepiemērotu.
9.6. Sabiedrība ir tiesīga, pēc saviem ieskatiem pārtraukt jebkuru darbību un atpurēt/pārtraukt pasūtījumu, ja tiek konstatēti pārkāpumi saskaņā ar lietošanas noteikumiem, citiem dokumentiem vai normatīviem aktiem.
9.7. Ja starp vienu vai vairākiem Lietotājiem rodas strīds Sabiedrība tiek uzskatīta par brīvu no jebkurām un visām pretenzijām, zaudējumiem vai prasībām, ko rada domstarpības. Sabiedrības pienākums nav mazināt vai risināt strīdus starp lietotājiem un citām personām, bet gan nodot lietas izskatīšanai attiecīgām instancēm.
9.8. Sabiedrība patur tiesības atteikt pakalpojumu ikvienam jebkāda iemesla dēļ jebkurā brīdī.
9.9. Sabiedrībai nav pienākuma darbības novest līdz galam vai sniegt paskaidrojumus, ja tiek konstatēts, ka konkrētais Lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus, normatīvos aktus vai Vietnē izvietoto informāciju.
9.10. Sabiedrība jebkurā laikā var grozīt šos Noteikumus vai Vietnē esošo informāciju bez iepriekšējas brīdināšanas vai saskaņošanas.
9.11. Sabiedrība nav pārdevējs.  Sabiedrība darbojas kā Vietne, kas ļauj Lietotājiem, kas atbilst Sabiedrības politikai, noteikumiem, līgumiem un Vietnē norādītajai informācijai, piedāvāt, pārdot un pirkt Produktus Sabiedrība neuzņemas atbildību par Produktu kvalitāti un drošumu.
9.12. Sabiedrība nenodrošina, ka pirkšana tiek faktiski pabeigta vai īpašuma tiesību pārejas nodošanu.
9.13. Sabiedrība ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot Vietnes darbību, nekavējoties izņemt informāciju un uz noteiktu un nenoteiktu laiku un apturēt Vietnes darbību.
9.14. Sabiedrība ir tiesīga pārliecināties par Produktu materiāliem, izstrādes vietu un apskatīt darba procesu.
9.15. Sabiedrība tiesīga jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, apturēt vai pārtraukt Lietotāja profilu, nesniedzot nekādu pamatojumu un neuzņemoties atbildību.
9.16. Sabiedrība tiesīga pēc saviem ieskatiem izvēlēties pasta pakalpojuma sniedzējus.
 
10. Pircēja tiesības un pienākumi
10.1. Pircējam ir tiesības brīvi izvēlēties jebkuru Vietnē norādīto Produktu.
10.2. Pircējs apņemas netraucēt Vietnes darbību.
10.3. Lietojot Vietni, Pircējs apņemas:
-               ievērot Sabiedrības noteiktos Vietnes lietošanas noteikumus;
-               to, ka ir vismaz 18 gadus vecs vai arī rīkojas ar savu vecāku vai aizbildņu atļauju lietot šo Vietni, kas šajā gadījumā uzņemas atbildību par visām darbībām;
-               rūpēties, lai lietotājvārds vai parole netiktu izpausta trešajām personām;
-               izmantot tikai savu maksājumu norēķinu karti.
10.4. Gadījumos, kad Pircējs nav apmierināts ar konkrēto Produktu, Pircējam ir tiesības risināt šo jautājumu Vietnē ne vēlāk kā 14 dienas no Produkta saņemšanas brīža .
10.5. Pircējs ir atbildīgs par Produkta kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir pienākums rīkoties ar Produktu saudzīgi, kā arī uzmanīgi atvērt tā iepakojumu.
10.6. Pircējam ir tiesības atdot Produktu 14 dienu laikā no saņemšanas brīža,
10.7. Pircējam tiesības sniegt vērtējumu un atsauksmes par katru iegādāto Produktu pēc tā iegādes.
10.8. Produkta atdošanas izdevumus atmaksā Pircējs.
10.9. Pircēja pienākums Produkta atdošanas gadījumā ir to nodot Piegādātājam.
10.10. Pircēju pienākums ir sazināties ar Piegādātāju tikai Sabiedrības Vietnē, lai neskaidrību gadījumā Sabiedrība varētu Pircējam pēc iespējas sniegt palīdzību.
10.11. Tiešas piegādes gadījumā Pircējam ir pienākums nodot privāto piegādes numuru Piegādātājam.
10.12. Pircēja pienākums ir saņemt un saglabāt dokumentu, kas tiek izsniegts, saņemot Produktu.
10.13. Lietošanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā Sabiedrība tiesīga bloķēt Pircēja pieeju Vietnei, kā arī anulēt jebkuru pirkumu.
10.14. Pircējs piekrīt, ka nav tiesīgs Sabiedrībai prasīt kompensāciju par morālu kaitējumu vai jebkādu citu zaudējumu.
10.15. Pircēja pienākums 35 dienu laikā no sūtījuma saņemšanas apstiprināt pasūtījuma sanemšanu, citkārt, ja 35 dienu laikā netiks informēts Piegādatājs vai Sabiedrība, sūtījums automātiski tiks reģistrēts kā saņemts un Pircējam nebūs tiesību iesniegt pretenziju un/vai prasību Piegādātājam, Sabiedrībai vai trešajām personām.
 
11. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība
11.1. Gadījumā, ja starp Piegādātāju un Pircēju rodas nesaskaņas, Pircējs apņemas rakstiski ziņot Sabiedrībai uz e-pastu:  claims@artesania.lv, lai Sabiedrība palīdzētu rast risinājumu pēc iespējas ātrāk.
11.2. Sabiedrība tiesīga nekavējoties informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.
11.3.Sabiedrība patur tiesības pieprasīt Piegādātājam atmaksāt Pircējam par pasta izdevumiem, bankas komisiju, kā arī par produktu divkāršā apmērā gadījumos, ja produkts, bez iepriekšējas saskaņošanas netiek nosūtīts klientam noteiktajā termiņā un par to nav informēts Pircējs.
11.4. Strīdi, kas radušies starp Pircēju un Sabiedrību saistībā ar šiem noteikumiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt, tos turpina risināt saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Latvijas tiesā.
 
12. Pretenziju izskatīšanas kārtība un sūdzības
12.1. Ja Pircējs ir veicis samaksu par Produktu, bet nav saņēmis Produktu, tad Pircējam ir jāinformē Piegādātājs par attiecīgo situāciju. Šādā gadījumā Pircējs var izteikt pretenziju, kas iesniedzama pie konkrētā iegādātā Produkta. Piegādātājs atbildi Pircējam sniegdz ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Pircēja paziņojuma saņemšanas.
12.2. Ja Piegādātājs neatbild uz Pircējam nosūtītu pretenziju, tad Pircējam ir tiesības sazināties ar Sabiedrību.            
12.3. Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja Pircējs ir lietojis iegādāto Produktu.
12.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma tiesību izmantošanas atgriezt saņemto Produktu nebojātu un nelietotu, nosūtot uz Piegādātāja adresi un pasta sūtījuma numuru nosūtot uz claims@artesania.lv. Produkta atdošana ir jāveic ar pasta sūtījumu un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz Pircējs.        
 
13. Atteikuma tiesības
13.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības, vienpusēji atkāpjoties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no Produkta saņemšanas brīža, vienlaikus rakstiski par to paziņojot Piegādātājam/Sabiedrībai.
13.2. Ja Pircējs vēlas izmantot Produkta atteikuma tiesības, tad Vietnes profila sadaļā „ptetenzijas un atgriešana” jānorāda visa nepieciešamā informācija.
13.3. Produkta atteikuma gadījumā maksu par Produktu atgriež Piegādātājs, sākotnēji ieskaitot Sabiedrības kontā, gadījumā, ja Sabiedrība veikusi pārskaitījumu Piegādatājam.
13.4. Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Produkta vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Produkts ir izmantots tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantots citā nolūkā, nevis produkta īpašību vai darbību noskaidrošanai.
13.5. Ja Piegādātājs nevar nodrošināt Pircēju ar ekvivalentu Produktu, tad Piegādātājam ir tiesības ar Pircēja piekrišanu piegādāt Pircējam līdzīgu Produktu par ekvivalentu cenu vai atmaksāt naudu.
 
14. Privātums
14.1. Visi Vietnē ievadītie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
14.2. Sabiedrība veic Lietotāju datu apstrādi.
14.3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis ir Produktu iegāde un piegāde.
14.4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13. panta 1. un 2. punkts.
14.5. Lietotājam ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.
14.6. Reģistrējoties Vietnē un/vai lietojot Vietni, Pircējs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu.
14.7. Jebkuru publicēto materiālu publicēšana, kopēšana bez Sabiedrības rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.
14.8. Bez Sabiedrības piekrišanas aizliegts izmantot Vietnē publicēto tekstu, fotoattēlus un video ierakstus.
14.9. Par muitas nodokļiem atbildību uzņemas Pircējs, saskaņā ar konkrētās valsts tiesību aktiem.
 
15. Nobeiguma noteikumi
15.1. Noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi un darbojas līdz saistības izpildītas vai kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas.
15.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības pieder tikai Sabiedrībai un pārkāpuma gadījumā vainīgā persona saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem tiek saukta pie atbildības un nes atbildību par visiem zaudējumiem, kas nodarīti Sabiedrībai.
 
07.30.2015. redakcija