Ienes savā dzīve Latvijas skaistākos darinājumus

0
Mans grozs


 
1. Tekstā lietotie termini
1.1. PRECE – prasmīgu, pieredzes bagātu - amatnieku, mākslinieku un dizaineru kvalitatīvs roku darbs, kas ražots Latvijā.
1.2. VIETNE – kolektīvās iepirkšanās un sludinājumu portāls www.artesania.lv, kurā piegādātājs izveido savu profilu ar savu nosaukumu, lai ievietotu informāciju par savām Precēm.
1.3. PIEGĀDĀTĀJS - persona, kas reģistrējusi saimniecisko darbību un kas ir vismaz 18 gadus veca vai arī rīkojas ar savu vecāku vai aizbildņu atļauju lietot šo Vietni, kas šajā gadījumā uzņemas atbildību par visām darbībām, un kura reģistrējusies Vietnē, lai ievietotu informāciju, piedāvātu un pārdotu Preces, kā arī uzņemtos atbildību par Preču atbilstību un preču garantiju.
1.4. PIRCĒJS – persona, kura reģistrējusies vietnē un kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preces.
1.5. LIETOTĀJS – Pircējs un Piegādātājs kopā saukti.
1.6. SABIEDRĪBA – SIA “Artesania”, reģistrācijas Nr. 40103897544, kas uztur un administrē Vietni.
1.7. PUSES – Sabiedrība, Pircējs un Piegādātājs kopā saukti.
1.8. PASTA SŪTĪJUMA NUMURS – numurs, ko pasta pakalpojumu sniedzējs piešķir sūtījumam un pēc kura iespējams meklēt sūtījumus pasta pakalpojumu sniedzēju sistēmā.
                                          
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Šie Piegādātāja noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp Sabiedrību un Piegādātāju.
2.2. Piegādātājs piekrīt Noteikumiem un apņemas tos pilnībā ievērot.
2.3. Vietne ir virtuāla vieta, kurā iespējama Preču pirkšana, pārdošana, popularizēšana un savstarpējā saziņa. Vietnē Piegādātājam ir tiesības ievietot informāciju par ražotajām vai izplatītajām precēm.
2.4. Sabiedrība neuzņemas atbildību par darījumiem, kas notiek Vietnes izmantošanas rezultātā.
2.5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni un tajā izveidoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona ir atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī ir pilnībā ir atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai var būt nodarīti Sabiedrībai, Piegādātājam, Pircējam vai kādai citai trešajai personai.
2.6. Sabiedrība pilnībā sadarbosies ar jebkuru personu un tiesībsargājošo institūciju pēc nepieciešamības par jebkuru pārkāpumu, ko veicis Piegādātājs, kas ietver  attēlus, kopijas, tekstu, datus, grafikus, lietotājvārdus, e-pasta adreses, fotoattēlus, profilus, video ierakstus, priekšmetus, produktus, audio ierakstus, saites un citus materiālus, kas ievietoti un redzami Sabiedrības vietnē.
2.7. Jebkurai personai ir aizliegts izmantot Sabiedrības pakalpojumus un Vietni nelikumīgiem, netikumīgiem vai neatļautiem mērķiem.
2.8. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības un tai skaitā Piegādātāja sniegtos personas datus izmantos tikai Sabiedrība un tās partneri un servisi, ar kuriem Sabiedrība sadarbojas, veicot Vietnes administrēšanu, datu analīzi un citu saistīto darbību.
2.9. Piegādātāja sniegtā informācija bez Piegādātāja piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Piegādātāju, izņemot gadījumus, kas minēti šajā un 2.8. punktā, kā arī informācijas nodošanu trešajām personām par parāda piedziņas tiesībām, ja saistības netiek izpildītas 30 dienu laikā no noteiktā termiņa. Kā arī dati tiks atklāti trešajām personām, gadījumā, ja Sabiedrība vai tam piederošā daļa tiks pārdota vai saņemts pieprasījumu no trešajām personām saskaņā ar normatīvos aktos regulēto, kā arī lai nepieļautu krāpniecību, palīdzētu aizsardzībā pret krāpniecību, izmeklētu krāpniecību, veiktu datu analīzi un nodotu datus trešajām personām mārketinga nolūkiem saskāņā ar Sabiedrības konkrētajām prasībām.
2.10. Noteiktos gadījumos mēs esam tiesīgi atklāt Jūsu personisko informāciju saistījām sabiedrībām, kas ievēros tādus pašus datu glabāšanas pasākumus.
2.11. Piegādātājs apņemas būt piesardzīgs, izmantojot Vietni, praktizējot drošu un godīgu tirdzniecību. Piegādātājs apzinās risku, kas saistīts ar darījumu veikšanu internetā, tai skaitā nepieciešamību aizsargāt datu drošību, negodīgu rīcību, nepilngadīgu personu drošību u.c., kā arī apzinās, ka Sabiedrība nevar garantēt datu drošību, bet saprātīgi rūpējas par datu aizsardzību. Izmantojot Vietni, Piegādātājs piekrīt pieņemt riskus un apliecina, ka apzinās, ka Sabiedrība nav atbildīga par jebkuru un visu Lietotāju darbību vai bezdarbību.
2.12. Ievērojot Vietnes sistēmas tehniskās iespējas, Sabiedrībai ir tiesības ierobežot reģistrēto Piegādātāju skaitu.
2.13. Būtisku apstākļu gadījumā, Sabiedrībai ir tiesības uz laiku vai pavisam pārtraukt Vietnes darbību, par to iepriekš nepaziņojot Piegādātājiem. Sabiedrībai nav pienākums atjaunot visu esošo informāciju, bet pienākums rūpēties, lai iespēju robežās tā tiktu atjaunota, kā arī Sabiedrība neatbild par Vietnes darbību neparedzamu apstākļu gadījumā.
2.14. Piekrītot šiem noteikumiem, Piegādātājs pieņem visus nosacījumus, kas ietverti šajos Noteikumos.
2.15. Šajā vietnē atrodas saites uz citām mājaslapām, kas nav Sabiedrības pakļautībā. Sabedrībai nav nekādas kontroles pār šo mājaslapu raksturu, veidu, saturu un pieejamību. Jebkuras vietnes ievietošana ne vienmēr nozīmē tās rekomendāciju vai apstiprina tajā norādīto skatījumu.
 
3. Reģistrācija
3.1. Piegādātājs reģistrējas Vietnē tikai gadījumos, ja vēlas ievietot Vietnē informāciju par Precēm, pārdot Preces vai iegādāties Preces un veikt saziņu. Lai kļūtu par Sabiedrības reģistrēto Piegādātāju, Piegādātājs apņemas sekot vietnes noteiktajai reģistrēšanās kārtībai, norādot patiesus datus. Gadījumā, ja Piegādātāja dati mainās, tam ir pienākums nekavējoties veikt izmaiņas Vietnē.
3.2. Katram Piegādātājam tiek piešķirts tikai viens identifikācijas numurs.
3.3. Piegādātājs atbildīgs par savas paroles drošību.
3.4. Reģistrējoties Vietnē un/vai lietojot Vietni, Piegādātājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Piegādātāja personas datu apstrādi.
3.5. Reģistrētais Piegādātājs jebkurā brīdi var izbeigt savu darbību Vietnē, nospiežot ikonu „dzēst kontu”, kas atrodas Piegādātāja profilā.

4. Preču ievietošanas nosacījumi
4.1. Lai Piegādātājs izveidotu profilu, jāatver konts un pēc izvēles jāizveido un/vai jāpievieno  tiešsaistes maksājumu sistēmas PayPal konts.
4.2 Piegādātājam tiek piešķirtas tiesības ievietot līdz pat  60 Precēm, kas sevī ietver nosaukumu, aprakstu, cenu, digitālu fotoattēlu.
4.3. Īpaša uzmanība jāpievērš Preču ievietošanai pa kategorijām un pēc valodām, vienlaicīgi aizpildot visus laukus, pretējā gadījumā Sabiedrība, bez iepriekšēja brīdinājuma tiesīga rediģēt vai dzēst ievietoto informāciju par Precēm.
4.4. Vietnē norādītās cenas ir galīgās cenas, t.i., ieskaitot visus nodokļus.
4.5. Digitālājam fotoattēlam jābūt kvalitatīvam, Precei jābūt skaidri saredzamai, aprakstam jābūt precīzam. Vienai Precei var tikt pievienoti ne vairāk kā 4 fotoattēli.
4.6. Piegādātājs apliecina, ka tam ir zināms, ka tā darbība nedrīkst:
 • būt kļūdaina, neprecīza vai maldinoša, krāpnieciska, nelegāla, netikumīga;
 • pārkāpt jebkuras trešās personas autortiesības, patentu, preču zīmju, komercnoslēpumu vai citu aizsargājamu vai intelektuālā īpašuma tiesības, vai publicitāti un privātās tiesības;
 • pārkāpt jebkuru likumu, noteikumus, kas reglamentē patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci, diskrimināciju, nepatiesu reklāmu, eksporta kontroli;
 • aizskaroša, nepatiesa, nelikumīgi draudot vai nelikumīgi uzmācīga;
 • būt neķītra un pornogrāfiju saturoša;
 • nelabvēlīgi ietekmēt, slepeni pārtvert vai atsavināt jebkuru sistēmu, datus vai personīgo informāciju;
 • radīt atbildību, zaudējumus Sabiedrībai par pakalpojumu sniegšanu;
 • piedāvāt masveida rūpnieciski ražotu produkciju;
 • piedāvāt importa preces;
 • tieši vai netieši ietvert aprakstus par precēm, kas aizliegtas saskaņā ar Noteikumiem un citiem dokumentiem;
 • piedāvāt darba sludinājumus;
 • piesaistīt izplatītājus;
 • piedāvāt narkotikas, citas apreibinošas vielas;
 • nodarboties ar propagandu;
 • piedāvāt toksiskas un ķimiski bīstamas vielas;
 • piedāvāt preces, kam nepieciešami sertifikāti, atļaujas, licences, kā arī citi dokumenti;
 • piedāvāt viltojumus, zagtus priekšmetus, imitācijas;
 • reklamēt preces, kas līdzīgas citām autortiesību precēm;
 • piedāvāt filmas, mūziku, attēlus kā kopijas;
 • piedāvāt akcijas un cita veida finanšu ieguldījumus;
 • piedāvāt priekšmetus, apģērbus, ID kartes, kas saistītas ar drošību;
 • piedāvāt darījumus ar ieročiem un munīciju;
 • piedāvāt dzīvas radības;
 • būt pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, aizskart personas vai personu grupu godu un cieņu.
4.7. Piegādātājs ir atbildīgs par konkrētās Preces pārdošanas likumību un iespējamību, kā arī par vispusīgas un pilnīgas informācijas sniegšanu par preci.
4.8. Piegādātājam ir aizliegts:
 • lūgt iepirkšanos ārpus Sabiedrības vietnes, izmantojot ziņojumus vai jebkāda cita veida paziņojumus, lai maldinātu;
 • pieprasīt jebkādus Vietnē nenorādītus maksājumus no Pircēja.
4.9. Piegādātājs apliecina, ka tas ir tiešs Preces ražotājs vai tiešs izplatītājs un tam ir  rakstiska vienošanās ar Preču izgatavotāju, ko tas ir gatavs katrā laikā uzrādīt Sabiedrībai un viņa sniegtā informācija nav komercnoslēpums.
4.10. Piegādātājs piekrīt, ka tam nav tiesības piesaistīt vai iekļaut jebkādu informāciju, kas Sabiedrībai var likt pārkāpt jebkuru piemērojamo tiesību aktus, statūtus, lietošanas noteikumus kā arī pārkāpt citus dokumentus.
4.11. Tā kā Sabiedrības Vietne piedāvā informāciju  vairākās valodās, bet automātisko tulkošanu veic dažām sadaļām, Piegādātāja pienākums individuāli veikt precīzus un skaidrus tulkojumus, lai Pircēji tuvāk iepazītu Preces.
 
5. Sūtīšana un ar to saistītās izmaksas
5.1. Preču sūtīšanu un piegādi Pircējam nodrošina Piegādātājs, saskaņā ar piedāvāto izsūtīšanas vai izstrādes laiku un Pircēja izvēlēto sūtīšanas veidu.
5.2. Pie katras Preces jābūt norādītām sūtīšanas izmaksām un sūtīšanas veidam, lai Preces izvēles gadījumā tās būtu skaidri saredzamas. Par neskaidriem sūtīšanas jautājumiem (svars, izmērs, iepakojums utt.) Piegādātājs apņemas sazināties ar pasta pakalpojuma sniedzējiem. Piegādātājs atbildīgs par pasta sūtījuma izmaksām, kā arī uzņemas atbildību par nosūtāmo Preci, kā arī ņem vērā, ka sūtīšanas izmaksās tiesīgs iekļaut iepakojumu un citus saistītos izdevumus.
5.3. Piegādātāja pienākums ir 3-5 dienu laikā apstiprināt pasūtījuma saņemšanu caur Vietni. Gadījumā, ja Piegādātājs pasūtījumu neapstiprina, Pircējam tiesības pasūtījumu atcelt un pieparasīt naudas atgriešanu.
5.4. Nosūtītā sūtījuma numuru Piegādātājam jāreģistrē Vietnes profila sadaļā „mani pasūtījumi-apstiprinātie”, lai Sabiedrība un Pircējs būtu informēti par izsūtīšanas datumu.
5.5. Piegādātājam gatavas Preces sūtīšana jānodrošina 3 dienu laikā no Preces pasūtījuma un/vai izstrādes brīža, bet par kavējumu jāinformē Pircējs ne vēlāk kā 3 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas /izstrādes brīža.
5.6. Piegādātājam obligāti jāizsūta Prece norādītajā termiņā vai jāinformē Pircējs par iespējamo piegādes termiņa nokavējumu.
5.7. Gadījumā, ja piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ (nepareizi norādīta adrese, norādītajai adresei nav iespējams piekļūt, norādītais saņēmējs nav sastopams), preces netiek sūtītas atkārtoti un nauda tiek atgriezta, ieturot pasta pakalpojumu izmaksas.
5.8. Veicot pasta sūtījumu, Piegādātāja pienākums veikt maksājumu par pasta sūtījuma izsekošanu uz noteiktajām valstīm, kā arī pārliecināties vai pasta pakalpojuma kvītī norādīta sekojoša informācija:
- pasta pakalpojuma sniedzējs
- čeka numurs
- datums
- sūtījuma numurs
- statuss
- sūtījuma veids
- saņēmēja adrese
- saņēmējs
- svars
Obligāti saglabājiet kvītis!
5.9. Gadījumā, ja Pircējs apgalvo, ka prece nav saņemta, bet pārbaudot sūtījumu pasta pakalpojuma sniedzēja sistēmā redzams, ka prece nonākusi attiecīgajā vietā, Pircējam nav tiesības pieprasīt atkārtotas preces sūtīšanu vai pieprasīt naudas atgriešanu, vai celt jebkāda veida pretenzijas vai sniegt sūdzības.
 
6. Bezmaksas sūtīšana
Piegādātājam ir tiesības preces pārdošanas cenā iekļaut pasta izdevumus, bet tas Piegādātāju neatbrīvo no pienākuma iesniegt Sabiedrībai „pasta sūtījuma numuru”.
 
7. Preces cena un maksāšanas kārtība
7.1. Visas preču cenas tiek norādītas tikai EUR (eiro), tajā skaitā iekļaujot visus nodokļus.
7.2. Preču pavadzīmi-rēķinu nodrošina Piegādātājs preces pirkšanas brīdī (pēc pieprasījuma) vai Preces nosūtīšanas brīdī.
7.3. Par katru nosūtīto pasūtījumu Piegādātājam jāmaksā Sabiedrībai atlīdzība/komisijas maksa, ja Sabiedrība to nosaka.
7.4. Piegādātājs apzinās, ka tiešsaistes maksājumu sistēma - PayPal par katru pārskaitījumu ar norēķinu kartēm ietur komisiju pēc sava noteiktā cenrāža.
7.5. Tā kā maksājumi par Precēm notiek bezskaidras naudas veidā, tad maksājumu apstrādi nenodrošina Sabiedrība, bet gan banka, maksājumu sistēma/iestāde un ar to saistītie uzņēmumi. Tāpēc Sabiedrība nevar ietekmēt, kā arī neatbild par to iespējamām problēmām un kļūdām.
7.6. Izmantojot Sabiedrības pakalpojumus, Sabiedrības vietnē reģistrējies Piegādātājs atzīst, ka piekrīt maksāt vietnē noteiktās maksas, ja tādas tiek piemērotas.
7.7. Piegādātājs piekrīt, ka visi rēķini, dokumenti un citi informatīvi materiāli tiek nosūtīti elektroniski uz norādīto elektronisko pastu un/vai ievietoti Piegādātāja kontā, kas atrodas Vietnē.
 
8. Piegādātāja tiesības un atbildība
8.1. Piegādātājam ir šādas tiesības:
8.1.1. saņemt informāciju no Sabiedrības par Vietnes darbību un tehniskajām iespējām;
8.1.2. izvietot Vietnē aprakstu un fotoattēlus par savām ražotajām vai izplatītajām precēm;
8.1.3. sazināties ar Pircējiem Vietnes ietvaros;
8.2. Piegādātājam ir šādi pienākumi:
8.2.1. izvietot vietnē informāciju un fotoattēluss tikai par Latvijā ražotām precēm;
8.2.2. nodrošināt Sabiedrību ar visu informāciju un dokumentiem, kas nepieciešami Noteikumu darbības nodrošināšanai;
8.2.3. samaksāt Sabiedrībai atlīdzību šajos Noteikumos un/vai Vietnē paredzētajā apmērā un kārtībā, ja to paredz Sabiedrība.
8.3. Piegādātājs uzņemas pilnu atbildību par tādu rīcību, kas jebkādā veidā pārkāpj vai var pārkāpt jebkuras trešās personas tiesības (t.sk. Sabiedrības, citu Lietotāju utt.).
8.4. Piegādātājs Vietnē drīkst atvērt vienu kontu un pārdot 60 dažādu Preču vienību. Piegādātājs garantē, ka Preces, kuras tiek pārdotas Vietnē, ir aprakstītas pilnīgi precīzi un ir identiskas fotoattēlā norādītām Precēm, kā arī ražotas Latvijā, par ko Sabiedrībai ir tiesības pārliecināties. Piegādātājs garantē, ka piedāvātās Preces un informācija par Precēm ir precīza un pilnīga.
8.5. Katrai Precei var būt tikai viens postenis Vietnē. Proti, viena un tā pati Prece nevar tikt atkārtoti ievietota vairākas reizes.
8.6. Piegādātājs ir atbildīgs par jebkuru darbību, kas attiecas uz informāciju, fotoattēlu ievietošanu Vietnē.
8.7. Piegādātājs tiesīgs nesegt izmaksas, ja tās saistītas ar transporta nodarītiem bojājumiem. Tādā gadījumā Pircējs sazinās ar Piegādātāju un pasta pakalpojumu sniedzēju, sniedzot pretenziju.
8.8. Piegādātājs ir atbildīgs par drošu iepakojumu, Preču kvalitāti un pasūtīto vienību skaitu. Piegādātājs ir atbildīgs par komunikāciju ar Pircēju, Preču specifikāciju un pielāgošanas pieprasījumiem. Piegādātājam aizliegts izmantot citu lietotāju kontus bez to un bez Sabiedrības iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
8.9. Piegādātājs apņemas informēt Sabiedrību, ja tiek pamanītas citu lietotāju nelikumīgas darbības, kā arī informēt Sabiedrību, kad tiek pamanītas viltus darbības, informācijas maiņa, krāpšanas mēģinājumi. Apstiprinot šos Noteikumus, Piegādātājs apstiprina, ka turpmāk darbosies bez viltus, maldības un spaidiem.
8.10. Piegādātājs apliecina, ka pilnībā ievēros Latvijas Republikas tiesību aktus.
8.11. Piegādātājs ir atbildīgs par savu rīcību, un jebkuriem datiem, tekstu, informāciju, segvārdiem, grafiku, fotoattēliem, profila saturu, ko norāda Vietnē.
8.12. Lietotājs nedrīkst sniegt nepatiesu informāciju par Vietni citās tīmekļa vietnēs.
8.13. Vietne ir paredzēta, lai atbalstītu visu Latvijas amatnieku, dizaineru, mākslinieku kopumu, nevis kādu no tiem atsevišķi. Tāpēc Piegādātājam aizliegts popularizēt savu uzņēmumu un savas mājas lapas, kā arī Precēm norādīt un pievienot tikai atpazīšanas zīmes.
8.14. Piegādātāju pienākums ir sazināties ar Lietotājiem tikai caur Sabiedrības Vietni, lai neskaidrību gadījumā būtu pierādījumi, pretējā gadījumā pierādīt nebūs iespējams.
8.15. Piegādātājs nedrīkst izveidot vai iesniegt nevēlamu e-pastu vai sarakstes (spam) nevienam Vietnes lietotājam.
8.16. Piegādātājs nedrīkst nodot vīrusus vai jebkuru kodu destruktīvus.
8.17. Piegādātāja pārkāpumu gadījumā Sabiedrība var izbeigt saistību izpildi un Piegādātājs piekrīt uzņemties visus riskus, kas izriet no Piegādātāja veiktās darbības/bezdarbības.
8.18. Ievietojot produktus Vietnē, Piegādātājam jāievēro sekojoši nosacījumi:
 • visām Precēm jābūt unikālām, kas attiecas uz izmantoto materiālu, ražošanas metodi vai paredzēto mērķi;
 • Precēm jābūt oriģinālām, nevis masveidā ražotām;
 • Vietnē var tikt ievietotas tikai Preces, kuras ir roku darbs;
 • individualizēti, atjaunoti, restaurēti, izgatavoti pēc pasūtījuma.
8.19. Piegādātājam regulāri jāseko līdzi savam e-pastam/ziņām, lai fiksētu pasūtījuma ienākšanas brīdi. Piegādātājs uzņemas atbildību par sekām, kas izriet par laicīgi nepiegādātu sūtījumu. Sabiedrība rekomendē e-pastu un ziņas pārbaudīt ne retāk kā divas reizes dienā – ik pēc 12 (divpadsmit) stundām.
8.20. Piegādātājs nav tiesīgs ievietot Vietnē informāciju un materiālus, kas neatbilst tādai rūpībai, kādu būtu īstenojis profesionāls, krietns un rūpīgs saimnieks.
8.21. Gadījumā, ja neparedzētu apstākļu dēļ nav iespējama Preces izstrāde, Piegādātāja pienākums ir informēt Pircēju ne vēlāk kā 3 dienu laikā no Preces pasūtījuma brīža, kā arī nepieciešamības gadījumā jāatgriež ar preci saistītie maksājumi.
8.22. Piegādātāja pienākums ir informēt potenciālos Pircējus gadījumos, kad pasūtījums nevar tikt nodrošināts paredzētu vai neparedzētu iemeslu dēļ. Šādos gadījumos savā profilā pie katra vai konkrētās preces jānorāda „deaktivizēt”. Piegādātājam jāatceras, ka pēc laika šī atzīme jānoņem.
8.23. Piegādātājam ir tiesības iesniegt video par Preci vai Preces izgatavošanas procedūru Sabiedrībai, kas veic satura un atbilstības izvērtēšanu, kā arī veic ievietošanu Vietnē.
8.24. Piegādātāja pienākums ir segt izdevumus par Preces iegādi, ja Prece, kas nosūtīta Pircējam, ceļā ir pazudusi un to nav iespējams atrast vairāk kā 65 dienas no izsūtīšanas dienas un tā nav sasniegusi galamērķi.
8.25. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Piegādātāja pienākums ir atmaksāt naudu par Preci ­­­14 dienu laikā no atteikuma paziņojuma saņemšanas, izņemot pasta sūtīšanas izmaksas un muitas nodevas.
8.26. Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai Vietnē norādītās Preces pilnīgi atbilstu tās aprakstam, attēlam, cenai un pārējiem norādītajiem parametriem. Sabiedrība par to neuzņemas atbildību.
8.27. Piegādātājam pienākums pēc saviem ieskatiem iegādāties pasta sūtījumu apdrošināšanu, ja tiek sūtītas vērtīgas preces, iepriekš ziņojot Pircējam vai par to vienojoties ar Pircēju. Risku par preču sūtīšanu uzņemas Piegādātājs.
8.28. Piegādātāja pienākums ievērot pasta pakalpojumu sniedzēju noteikumus.
8.29. Piegādātājs uzņemas saglabāt konfidencialitāti par savā rīcībā nonākušiem datiem un uzņemas sekas, kas izriet no šīs informācijas izpaušanas trešajām personām.
8.30. Gadījumā, ja Piegādātājs tirgo zīmola preces vai zīmola kopijas, pats Piegādātājs uzņemas izrietošo atbildību un saistības un apzinās visus riskus.
8.31. Piegādātājs piekrīt, ka nav tiesīgs Sabiedrībai prasīt kompensāciju par morālu kaitējumu vai jebkādu citu zaudējumu.
8.32. Piegādātājs nav tiesīgs atkārtoti ievietot savas preces Vietnē zem citas personas vārda vai uzņēmuma nosaukuma.
8.33. Tā kā Preču piegādi nodrošina Piegādātāji, tad Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka Sabiedrība nevar ietekmēt šo trešo personu rīcību. Ja Lietotājam ir kādas pretenzijas, tās risināmas Noteikumos noteiktajā kārtībā.
8.34. Piegādātājs Sabiedrībai piešķir tiesības veicināt savu preču atpazīstamību, kā arī sniegt informāciju par savām precēm sociālajos tīklos, nacionālās un starptautiskās izstādēs, kā arī prezentēt savas preces un informāciju konferencēs.
8.35. Piegādātājs apņemas pēc Sabiedrības piedāvājuma un savas brīvas izvēles, nododot savas preces Sabiedrībai, lai tās izvietotu nacionālās un starptautiskās izstādēs, iepriekš saskaņojot ar Sabiedrību.
8.36. Piegādātājs apstiprina, ka līdz ar konta atvēršanu/piesaistīšanu tiešsaistes maksājumu sistēmā PayPal, Piegādātājs uzņemas ievērot PayPal noteikumus un atbildību par izrietošajām saistībām, risku un nav tiesīgs vainot Sabiedrību vai celt jebkādas pretenzijas un iebildumus, prasīt jebkādu kompensāciju par morālo vai fizisko zaudējumu, prasīt atlīdzību par atrauto peļņu, ja apzināti piekļūts Vietnei un nodarīts kaitējums vai kā citādi ietekmēta vietnes darbība, radot tālejošas sekas. Kā arī Piegādātājs nav tiesīgs pieprasīt Sabiedrību veikt pārstāvības funkcijas PayPal uzņēmumā.
8.37. Piegādātājs apstiprina, ka gadījumā, ja pasūtījums netiek apstiprināts 3 reizes kopš sākotnējā reģistrēšanās brīža, Piegādātājs automātiski tiek dzēsts no sistēmas un tam tiek liegta atkārtota reģistrācija Vietnē.
8.38. Piegādātājs piekrīt un uzņemas atbildību par distances līguma slēgšanu ar Pircēju.
8.39 Piegādātājs apņemas katram sūtījumam pievienot rēķinu, ievērojot visas noteiktās prasības saskaņā ar tiesību normām.
8.40. Piegādātājs piekrīt, ka preču fotoattēli un apraksti tiks izmantoti Sabiedrības mārketinga vajadzībām un apliecina, ka nekādus prasījumus necels, tai skaitā, par autoratlīdzību, morālo kompensēšanu utt.
8.41. Piegādātāja pienākums atmaksāt ar patērētāja sūdzību saistīto izdevumu kompensāciju, kas saistīti ar zaudējumiem, kas radušies Sabiedrībai, pēc Sabiedrības pieprasījuma.
8.42. Tā kā Vietnes oficiālā valoda ir latviešu valoda, neatkarīgi no tā, ka informācija pieejama vairākās valodās Piegādātāja pienākums ir iespēju robežās sazināties ar Pircēju tam saprotamā valodā.
8.43. Piegādātāja pienākums ir iepazīties ar maksāšanas sistēmas PayPal nosacījumiem pirms uzsāk sadarbību ar PayPal. Piegādātājs apzinās visus riskus, kas var iestāties izmantojot PayPal,
tai skaitā norādot API (Aplication Programming Interfaces).
8.44. Piegādātājs apzinās, ka katrai valstij ir noteiktas preces, ko nav atļauts importēt, līdz ar to Piegādātāja pienākums ir atgriezt Pircējam maksājumu par konkrēto preci, gadījumā, ja pasūtījums/pirkums veikts.
8.45. Piegādātājs apzinās, ka visas saistības, kas izriet no šiem noteikumiem uzņemas Piegādātājs un Sabiedrībai nav pienākums visas darbības kontrolēt, uzraudzīt un par tām atbildēt.
8.46. Piegādātāja pienākums ir atgriezt Pircējam naudu 3 dienu laikā, ja pasūtījums 3-5 dienu laikā netiek apstiprināts.
8.47. Piegādātājs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri rodas Pircējam vai trešajām personām Pircēja vainas dēļ, norādot nepareizus vai nepilnīgus datus.
8.49. Piegādātāja pienākums ir vadīties pēc šiem noteikumiem, ja attiecībā pret Pircējiem paši nepiedāvā savus noteikumus, par ko Pircējs iepriekš ir informēts.
 
9. Sabiedrības tiesības un atbildība
9.1. Sabiedrība gādā par vietnes darbību un tehniskajām iespējām.
9.2.Sabiedrība tiesīga noteikt atlīdzību par Vietnes lietošanu un atlīdzības kārtību, kā arī noteikt komisijas maksu par pārdoto preci jebkurā laikā.
9.3. Sabiedrības pienākumi:
9.3.1. sniegt Piegādātājam informāciju par Vietnes darbību un tehniskajām iespējām, vienlaicīgi piedāvājot iespēju pievienoties PayPal maksāšanas sistēmai.
9.3.2. nodrošināt Piegādātājam tehnisku iespēju izvietot vietnē preču aprakstu un fotogrāfijas par tā ražotajām vai izplatītajām precēm.
9.4. Sabiedrība nodrošina tehnisku pieeju PayPal maksāšanas sistēmai, bet nav atbildīga par risku, saistībām un iespējamiem zaudējumiem, kas rodas norādot un pieslēdzot PayPal (API).
9.5. Sabiedrība savus pienākumus veic pēc iespējas godīgāk un profesionāli rūpīgāk.
9.6. Sabiedrība ir tiesīga pārskatīt Lietotāja kontu jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma.
9.7. Sabiedrība ir tiesīga dzēst Piegādātāja Vietnes konta saturu, kas tiek uzskatīts par nepiemērotu.
9.8. Sabiedrība ir tiesīga, bez Pircēja un Piegādātāja piekrišanas, ievietot Vietnē vai ar e-pasta starpniecību nosūtīt komercinformāciju vai nosūtīt informāciju par aktualitātēm.
9.9. Sabiedrībai ir tiesības izmantot Vietnē ievietotos fotoattēlus Vietnes atpazīšanai un popularizēšanai citos avotos bez Piegādātāja rakstiskas piekrišanas, un Piegādātājam nav tiesības prasīt autoratlīdzību vai jebkādu citu atlīdzību.
9.10. Sabiedrība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pārtraukt jebkuru darbību un apturēt/pārtraukt pasūtījumu, ja tiek konstatēti pārkāpumi saskaņā ar Noteikumiem, citiem dokumentiem vai normatīviem aktiem.
9.11. Sabiedrība pēc brīvas izvēles var nodrošināt jebkāda veida mārketinga aktivitātes, iepriekš nesaskaņojot ar Lietotāju.
9.12. Ja starp vienu vai vairākiem Lietotājiem rodas strīds, Sabiedrība tiek uzskatīta par brīvu no jebkurām un visām pretenzijām, zaudējumiem vai prasībām, ko rada domstarpības. Sabiedrības pienākums nav mazināt vai risināt strīdus starp lietotājiem un citām personām, bet gan tiesīga nodot lietas izskatīšanai attiecīgām personām un instancēm.
9.13. Sabiedrība patur tiesības atteikt pakalpojumu ikvienam jebkāda iemesla dēļ jebkurā brīdī.
9.14. Sabiedrībai nav pienākums darbības novest līdz galam vai sniegt paskaidrojumus, ja tiek konstatēts Noteikumu, tiesību aktu vai citu dokumentu pārkāpums.
9.15. Sabiedrība jebkurā laikā var grozīt Noteikumus, citus dokumentus bez iepriekšējas brīdināšanas vai saskaņošanas. Jaunie Noteikumi stājas spēkā pēc konta aktivizēšanas, reģistrējoties kā jaunam Lietotājam, kā arī piemērojami un saistoši esošajiem Lietotājiem, bez atsevišķa apstiprinājuma.
9.16. Sabiedrība nepārdod Preces. Sabiedrība darbojas kā Vietne, kas ļauj Lietotājiem, kas atbilst Sabiedrības politikai, piedāvāt, pārdot un pirkt Preces. Sabiedrība neuzņemas atbildību par Preču kvalitāti, drošību un atbilstību.
9.17. Sabiedrība nenodrošina, ka pirkšanas darījumi tiek faktiski pabeigti, līdz ar to neuzņemas īpašuma tiesību pāreju.
9.18. Sabiedrība ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot Vietnes darbību, nekavējoties izņemt informāciju un uz noteiktu un nenoteiktu laiku apturēt Vietnes darbību.
9.19. Sabiedrībai ir tiesības pārliecināties par Preču materiāliem, izstrādes vietu un apskatīt darba procesu.
9.20. Sabiedrība darbojas saskaņā ar Noteikumiem un citos dokumentos reglamentēto kārtību.
9.21. Sabiedrība tiesīga jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, apturēt vai pārtraukt reģistrētā Piegādātāja profilu, nesniedzot nekādu pamatojumu un neuzņemoties atbildību.
9.22. Sabiedrība tiesīga piemērot, vienpusēji mainīt atlīdzības maksu par vietnes lietošanu pēc saviem ieskatiem, kā arī piemērot, vienspusēji mainīt komisijas maksu par to mēnesi iepriekš paziņojot. Maksāšanas gadījumā pārrēķins tiek veikts no nākamā mēneša vai perioda.
9.23. Sabiedrība ir tiesīga slēgt Piegādātāja kontu, ja publiska preču ievietošana netiek veikta vairāk kā 180 dienas. Konta slēgšanas gadījumā ievadītā informācija automātiski tiek dzēsta.
9.24. Sabiedrība tiesīga pēc saviem ieskatiem norādīt pasta pakalpojuma sniedzējus.
9.25. Gadījumā, ja Sabiedrība nav konstatējusi, kādu no noteikumos minētajiem pārkāpumiem, Sabiedrībai nav pienākums tos novērst un uzņemties atbildību par to izpildi.
9.26. Sabiedrība tiesīga piedalīties izstādēs un sniegt informāciju par Piegādātāja precēm un veicināt Piegādātāja preču atpazīstamību nacionālās un starptautisikās izstādēs.
9.27. Sabiedrība tiesīga rīkot seminārus un konferences pēc saviem ieskatiem, izmantojot Piegādātāja preces un to informāciju savos materiālos.
 
10. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība
10.1. Gadījumā, ja starp Piegādātāju un Pircēju rodas nesaskaņas, kas nav savstarpēji atrisināmas Piegādātājs apņemas rakstiski ziņot Sabiedrībai uz e-pastu:  claims@artesania.lv, lai Sabiedrība palīdzētu rast risinājumu pēc iespējas ātrāk.
10.2. Sabiedrība tiesīga informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem un esošiem likuma pārkāpumiem.
10.3. Sabiedrība tiesīga pieprasīt Piegādātājam atmaksāt Pircējam par pasta izdevumiem, maksājumu iestādes komisiju, kā arī par preci, ja prece, bez iepriekšējas saskaņošanas netiek nosūtīta klientam noteiktajā termiņā un par to nav informēts Pircējs, līdz pat divkāršam apmēram.
10.4. Strīdi, kas radušies starp Piegādātāju un Sabiedrību saistībā ar šiem noteikumiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt, tos turpina risināt saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Latvijas Republikas tiesā.
 
11. Pretenziju izskatīšanas kārtība un sūdzības
11.1. Ja Pircējs ir veicis samaksu par Preci, bet nav saņēmis Preci, tad Pircējam ir jāinformē Piegādātājs par attiecīgo situāciju. Šādā gadījumā Pircējs var iesniegt pretenziju. Piegādātājs atbildi sniedz Pircējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Pircēja paziņojuma saņemšanas dienas.
11.2. Ja Piegādātājs neatbild uz Pircējam nosūtītu pretenziju, tad Pircējam ir tiesības sazināties ar Sabiedrību un PayPal.
11.3. Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja:
11.3.1. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
11.3.2. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
11.3.3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
11.3.4. atvērts iepakojums precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
11.3.5. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
11.3.6. atvērts audioieraksts vai videoieraksts, vai datorprogrammas iepakojums;
11.3.7. pasūtījums vai maksājums veikts ārpus Vietnes;
11.3.8. prece nav saņemta, bet pasta pakalpojuma sniedzējs uzrāda kā saņemtu.
11.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 14 dienu no preces saņemšanas brīža atgriezt saņemtā oriģināliepakojumā nebojātu un nelietotu, nosūtot uz Piegādātāja adresi un pasta sūtījuma numuru nosūtot Piegādātājam un Sabiedrībai. Preces atdošana ir jāveic ar pasta sūtījumu un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz Pircējs.
11.5. Par preces atgriešanu Pircējs uzņemas atbildību un risku.
 
12. Atteikuma tiesības
12.1. Pircēji var izmantot atteikuma tiesības, vienpusēji atkāpjoties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža (paziņojot Piegādātājam/Sabiedrībai), kā arī, ja Prece izskatās citādāk nekā fotoattēlā vai saņemta pilnīgi cita Prece, kā arī, ja Prece ir sliktas kvalitātes un ar defektiem.
12.2. Ja Pircējs vēlas izmantot savas atteikuma tiesības, tad Vietnes profila sadaļā „ptetenzijas un atgriešana” jānorāda visa nepieciešamā informācija vai jānosūta Piegādātājam atteikuma tiesību veidlapa.
12.3. Piegādātāja pienākums ir informēt Pircēju par Preces samaksas atdošanu 5 darba dienu laikā no atteikuma saņemšanas brīža. Piegādātāja pienākums mēģināt rast risinājumu par defektu novēršanu. Piegādātāja pienākums ir atgriezt samaksu par preci 100% apmērā, pēc iespējas ātrākā laikā (bet ne ilgāk kā 10 dienu laikā), neiekļaujot pasta izdevumus, no atteikuma saņemšanas brīža, bet ne ātrāk kā pēc  preces saņemšanas.
12.4. Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantots citā nolūkā, nevis Preces īpašību vai darbību noskaidrošanai.
12.5. Ja Piegādātājs nevar nodrošināt Pircēju ar ekvivalentu Preci, tad Piegādātājam ir tiesības ar Pircēja piekrišanu piegādāt Pircējam Preci par ekvivalentu cenu.
12.6. Gadījumos, ja ar Piegādātāju nevarat vienoties par naudas atgriešanu, Pircējam ir tiesības izmantot PayPal pakalpojumus.
12.7. Piegādātājam tiesības atkāpties no līguma 14 dienu laikā no noteikumu apstiprināšanas, paziņojot uz e-pastu: info@artesania.lv.
 
13. Privātums
13.1. Reģistrējoties Vietnē un/vai lietojot Vietni, Piegādātājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai trešajām personām, ar ko Sabiedrība sadarbojas vai kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumus.
13.2. Par muitas nodokļiem atbildību uzņemas Pircējs, saskaņā ar konkrētās valsts tiesību aktiem, par ko rēķinā jānorāda atzīme „muitas izdevumi nav zināmi”.
13.3. Lietotājam ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.
13.4. Piegādātājs var veikt reklāmas izvietošanu un reklāmmateriālu izplatīšanu vienīgi saskaņojot ar Sabiedrību.
13.5. Piegādātājs atlīdzina zaudējumus, kas Sabiedrībai radušies tā vainas dēļ, pamatojoties uz sastādīto aktu.
13.6. Sabiedrība nenodrošina autortiesību atlīdzību, atļaujot Piegādātājam publicēt savas precess Vietnē un saskaņā ar Noteikumos minēto. Nav tiesību pieprasīt atlīdzību par autortiesībām, zaudējumiem un morālo kaitējumu.
13.7. Vietnes Lietotājam atļauts izmantot Vietnes informāciju komerciāliem mērķiem, iepriekš saskaņojot ar Sabiedrību.
13.8. Jebkuru publicēto materiālu publicēšana, kopēšana bez Sabiedrības rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.
13.9. Bez Sabiedrības piekrišanas aizliegts izmantot Vietnē publicēto tekstus, fotoattēlus un video ierakstus.

14. Nobeiguma noteikumi
14.1. Noteikumi ir spēkā no apstiprināšanas brīža. Visas saistības, kas starp Pusēm radušās ir pilnībā izpildāmas, kā arī saistošas Piegādātājam līdz izpildes brīdim vai līdz brīdim, kad Piegādātājs tiek dzēsts no Vietnes, neatkarīgi no tā, vai veikta atlīdzība par vietnes lietošani un/vai komisijas maksa par precēm, ja tāda tiek piemērota.
14.2.Par jebkurām izmaiņām Noteikumos ko vēlas veikt Piegādātājs var vienoties tikai rakstveidā un jebkuru šādu abu Pušu vienošanos Puses pievieno Noteikumiem un tie kļūst par Noteikumu neatņemamu sastāvdaļu.
14.3. Ja kāds no Noteikumu punktiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Noteikumu punktu spēku.
14.4. Noteikumi tiek uzskatīti par izbeigtiem, ja kāda no Pusēm tiek atzīta par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta tās likvidācija, kā arī darbība tiek pārtraukta.
14.5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības pieder tikai Sabiedrībai un pārkāpuma gadījumā vainīgā persona saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem tiek saukta pie atbildības un nes atbildību par visiem zaudējumiem, kas nodarīti Sabiedrībai.
14.6.  Piegādātājs ar šo piekrīt, ka tā norādītā informācija tiek publicēta Vietnē.
14.7. Piegādātājs apliecina, ka viņa sniegtā informācija par ražotajām un izplatītajām precēm ir pilnīga un patiesa. Piegādātājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko iespējami nepatiesa vai nepilnīga informācija varētu nodarīt preču Pircējam un/vai Sabiedrībai.
14.8. Piegādātājs apņemas samaksāt Sabiedrībai sodu par katru šo noteikumu pārkāpumu EUR 100 par katru gadījumu.
14.9. Piegādātājs apliecina, ka apzinās visas izejošās sekas par nepatiesas informācijas sniegšanu un maldināšanu.
14.10. Puses, piekrītot noteikumiem, apliecina, ka viņām ir saprotams noteikumu saturs, nozīme un sekas.